Jan O. Johnsens Minnefond


Jan O. Johnsens Minnefond

 

Oslo Sportsfiskere har mottatt en testamentarisk gave fra tidligere formann Jan Odvar Johnsen, som gikk bort i februar 2020 pålydende NOK 3 853 404.

 

Jan var glødende engasjert innen fiskekultivering og har gitt styret i Oslo Sportsfiskere det ærefulle oppdrag å forvalte disse midlene på best mulig måte og fordele de etter beste evne.

Som dere ser i statuttene lengre ned kan vi fordele inntil NOK 250.000 pr år.

 

Det vil være mulig å søke midler allerede i 2021, men søknaden må være oss i hende før 1. mars 2021 og merkes med Jan O. Johnsens Minnefond og forening som søker.

 

Søknad må være begrunnet med beskrivelse og budsjett så langt det er mulig.

Regnskap må fremlegges etter at de tildelte midlene er brukt.

Budsjett må også inneholde en post med utlegg for 1 representant fra Styret i Oslo Sportsfiskere for besiktigelse av tiltakene før de gjøres og etter de er utført.

 

Søknad sendes: post@oslosportsfiskere.no

 

Leder for Oslo Sportsfiskere

For tiden Geir Granli kan kontaktes:

 

Mobil: +47 90953450

Mail:   geir.granli54@gmail.com

 

 

De foreningene som har mulighet til å søke er:

 

Foreninger tilknyttet NJFF i Oslo området

Foreninger tilknyttet NJFF for Romeriksåsene

Foreninger tilknyttet NJFF i Gran Almenning

Foreninger tilknyttet NJFF for Lunner Almenning

Foreninger tilknyttet NJFF for Skjerva vassdraget

 

 

 

 

Merk at det samlede kontantbeløp til Oslo Sportsfiskere er underlagt følgende betingelser:

 

  • Midlene skal plasseres på en adskilt bankkonto.

 

  • Midlene skal øremerkes tiltak innen fiskekultivering i vassdragene i

   Oslo-området, Romeriksåsene, Gran Almenning, Lunner Almenning og       Skjervavassdraget.

 

  • Tilskudd til tiltak er begrenset oppad til NOK 250.000,- pr. år.

 

  • Styret i Oslo Sportsfiskere skal informere medlemmene om tilskuddsordningen, herunder retten til å søke om midler til kultiveringstiltak.

 

  • Søknadene skal behandles av styret i Oslo Sportsfiskere og vedtak skal fattes av årsmøtet som øverste myndighet i Oslo Sportsfiskere.

 

  • Oslo Sportsfiskere skal forvalte midlene, men har ikke rett til å utbetale tilskudd uten gyldig vedtak fattet av årsmøtet.

 

  • Tiltakene skal utføres i regi av et lokallag i NJFF eller Oslo Sportsfiskere selv.

   Utbetaling av tilskudd skal ikke under noen omstendighet overføres til    privatpersoner.